Nasza wiedza i doświadczenie

Wskazujemy tu na nasze doświadczenia, które mają istotne znaczenie dla potwierdzenia kompetencji potrzebnych do realizacji zadań firmy NNT.

Pierwszorzędne znaczenie ma doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy naukowej na Politechnice Gdańskiej w zakresie badań podstawowych nad magnetycznymi właściwościami ciał stałych oraz w zakresie badań o charakterze utylitarnym. Dotyczyły one w szczególności:

  • magnetosprężystych właściwości ferromagnetyków,
  • diagnostyki stanu materiałów technicznych z wykorzystaniem efektów magnetycznych (mechaniczny i polowy efekt Barkhausena, emisja magnetoakustyczna, prądy wirowe, magnetyczne pole rozproszone, impulsy magnetostrykcyjne);
  • niekonwencjonalnych metod badań nieniszczących służących do oceny stanu konstrukcji stalowych w zakresie poziomu naprężeń, degradacji mikrostruktury oraz występowanie nieciągłości.

Rezultaty tych badań opisano w  licznych publikacjach.   Poszerzoną informację  o  innowacyjnych magnetycznych  metodach oceny poziomu naprężeń i stopnia zdegradowania przedstawiono w monografii  „Zjawiska magnetosprężyste i ich wykorzystanie w nieniszczących badaniach materiałów”.

Posiadana wiedza z zakresu fizyki magnetyków jest niezbędna dla poprawnego stosowania i interpretacji wyników proponowanych przez nas innowacyjnych  magnetycznych metod badań nieniszczących (MMBN). W metodach tych wykorzystane są znane zjawiska fizyczne związane z procesem magnesowania (takie jak polowy efekt Barkhausena, emisja magnetoakustyczna, magnetyczne pole rozproszone, prądy wirowe oraz impulsy magnetostrykcyjne), ale sposób wykorzystania tych zjawisk jest specyficzny dla poszczególnych metod. Mamy doświadczenie w:

  • pomiarze z wykorzystaniem polowego efektu Barkhausena stanu naprężeń elementów konstrukcji stalowych (szczególnie złącz spawanych);
  • detekcji z wykorzystaniem efektu emisji magnetoakustycznej (stale ferrytyczne)  i prądów wirowych  (stale austenityczne) degradacyjnych zmian w mikrostrukturze stali  eksploatowanych  w warunkach wysokiej temperatury i zmiennych naprężeń (przemysł energetyczny);
  • detekcji nieciągłości przypowierzchniowych i podpowierzchniowych  z wykorzystaniem efektu magnetycznego pola  rozproszonego oraz impulsów magnetostrykcyjnych.